شرکت آذریت

تاریخ و ساعت برگزاری:۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۲:۰۰

محل برگزاری:تبریز، کیلومتر ۳۳ جاده تبریز صوفیان، روبروی کارخانه سیمان صوفیان

نوع مجمع :دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی:۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالنتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد