شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان

تاریخ و ساعت برگزاری:۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۰:۰۰

محل برگزاری:مبارکه – جنب فولاد مبارکه -سالن همایش شرکت حمل ونقل توکا

نوع مجمع :دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده

سال مالی:۱۳۹۹/۱۲/۲۹

دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد