شرکت سر. نیرو

تاریخ و ساعت برگزاری:۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰:۰۰

محل برگزاری:خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاک۶، مرکز همایشها و ساختمان مدیریت صنعتی

نوع مجمع :دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی:۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالنتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد