شرکت فرآورده تزریقی

تاریخ و ساعت برگزاری:۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰۹:۰۰

محل برگزاری:خیابان شهید رجایی خیابان امامزاده ابوالحسن شرکت فرآورده های تزریقی ودارویی ایران

نوع مجمع :دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده

سال مالی:۱۳۹۹/۱۲/۲۹

دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد