شرکت قند اصفهان

تاریخ و ساعت برگزاری:۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۱:۰۰

محل برگزاری:خیابان جی شرقی ، مقابل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

نوع مجمع :دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی:۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالنتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد